مجلس بگیر ، به شرط اقساط

عمارت سلطانیه تنها تالاری که در مشهد تمام مراسمات را به صورت نقد و اقساط بلند مدت بدون سود و کارمزد برگزار می نماید.

جهت هماهنگی :  09156005991